Вербалізація концепту "НЕВДОВОЛЕННЯ" в німецькій мові

Автор(и)

  • Тетяна Шавловська Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ukraine

Ключові слова:

концепт, параметричні та непараметричні концепти, вербалізація, мовна картина світу, критика, невдоволення

Анотація

Концептуальні дослідження в сучасній лінгвістичній науці набувають сьогодні великої актуальності. Вони спрямовані на вивчення таких фундаментальних проблем, як способи концептуальної організації знань у мові. Центральним терміном у вивченні мовної картини світу, який останнім часом дуже часто стає предметом зацікавленості лінгвістів, є концепт. Основоположними концептами німецької культури передусім вважаються “ПОРЯДОК”, “БЕЗПЕКА”, “ПУНКТУАЛЬНІСТЬ“, “ПЕРФЕКЦИОНІЗМ” та інші. Статтю присвячено аналізу мовознавчих та лінгвокультурологічних підходів до тлумачення концепту “НЕВДОВОЛЕННЯ” в сучасній німецькій мові. Прагнення німців до порядку та безпеки
спричиняє критичне ставлення до їхнього приватного життя та суспільства взагалі. Критика пов’язана з висловленням негативної оцінки, невдоволення, почуття нещастя.

Посилання

Арутюнова, Н. Д. (1993). Введение. Логический анализ языка: ментальные действия.

Москва: Наука.

Вежбицкая, А. (2011). Семантические универсалии и базисные концепты. Москва:

Языки славянских культур.

Карасик, В. И., Прохвачева, О. Г., Зубкова, Я В., Грабарова, Э. В. (2005). Иная

ментальность. Москва: Гнозис.

Кубрякова, Е. С., Демьянков, В. З., Панкрац, Ю. Г., Лузина Л. Г. (Ред.), (1996).

Краткий словарь когнитивных терминов (с. 90–94). Москва: Филологический

факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

Медведева, Т. С. (2011). Ключевые концепты немецкой лингвокультуры [монография].

Ижевск: Издательство “Удмуртский университет”.

Степанов, Ю. С. (2007). Концепты. Тонкая пленка цивилизации. Москва: Языки

славянских культур.

Табачковський, В. Г. (1996). Філософський “образ світу” та національна самосвідомість.

Феномен української культури: методологічні засади осмислення (с. 218–238).

Київ: Фенікс.

Фрумкина, Р. М. (1992). Концепт, категория, прототип. В А. М. Кузнецов (Отв. ред.),

Лингвистическая и экстралингвистическая семантика (с. 28–43). Москва:

ИНИОН РАН.

Duden. Das Onlinewörterbuch. DUDEN. Retrievedfromhttps://www.duden.de/rechtschreibung/

Schiffsbewertungen. HolidayCheck – Hotels & Reisen mit Hotelbewertungen.

https://www.holidaycheck.de/ wsr/schiffsbewertungen

Pätzold, K., Weißbecker, M. (2002). Schlagwörter und Schlachtrufe. Aus zwei Jahrhunderten

deutscher Geschichte. Leipzig.

Pieper, K. (2019). Taktik oder Hilferuf: warum meckern Deutsche so viel? ntv.de. Retrieved

from https://www.n-tv.de/leben/Warum-meckern-Deutsche-so-viel-article21134219.html

Pütz, M. (2009). Kognitive Soziolinguistik: Sprache, Kognition und soziale Wirklichkeit.

In A. Bachmann-Stein, St. Merten, Ch. Roth (Hrsg.), Perspektiven auf Wort, Satz und

Text (S. 181–192). Trier: Wissenschaftlicher Verlag.

Schwarz, M. (1996). Einführung in die Kognitive Linguistik (2., überarbeitete und

aktualisierte Auflage). Tübingen, Basel: Francke.

So verbesserst du deine Kritikfähigkeit. Absolventa, 19(3). Retrieved from

https://www.absolventa.de/karriereguide/persoenlichkeit/kritikfaehigkeit

Sprüche, Gedichte, Zitate – Sprüchesammlung. https://www.spruechetante.de/spruechesammlung/

Wahrig-Burfeind, R. (2018). WAHRIG Wörterbuch der deutschen Sprache (27. Auflage).

München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ