Синоніми та антоніми в фаховій мові “Психологія”

Автор(и)

  • Богдана Кахан Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

Ключові слова:

термін, синонім, антонім, фахова мова психології, денотат

Анотація

У статті проаналізовані явища синонімії і антонімії у німецькій фаховій мові психології на матеріалі словників. Описано структуру та семантику синонімів терміносистеми психології. Встановлено, що синонімічні пари утворюють: іншомовні слова з автохтонними словами; іншомовні слова з іншомовними словами; автохтонні слова. Серед синонімів виокремлено повні та часткові, визначені синонімічні категоризовано за семантичними підкласами. Антонімічні пари терміносистеми психології розмежовано на контрарні, контрадикторні та векторні.

Посилання

Алефиренко, Н. Ф. (2007). Теория языка. Вводный курс [учебное пособие для

студентов филологических специальностей высших учебных заведений]. Москва:

Издательский центр “Академия”.

Головин, Б. Н., Кобрин, Р. Ю. (1987). Лингвистические основы учения о терминах.

Москва: Высшая школа.

Галай, Т. М. (2015). Явище синонімії та натонімії в корпусі метафоричних термінів

АФМГ. В Філологія і лінгвістика у сучасному суспільстві. Матеріали ІІ

Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 30 - 31 жовтня 2015 р.

(с. 103-106).

Даниленко, В. П. (1977). Русская терминология: Опыт лингвистического описания.

Москва: Наука.

Заніздра, Н. О. (2008). Явище синонімії в українській термінології. Вісник КДПУ імені

Михайла Остроградського, 2 (49), 7-10.

Кійко, С. В., Малейко, А. І. (2019). Німецько-український словник психологічної

термінології: близько 16 000 термінів і терміносполук. Чернівці: Чернівецький

національний університет імені Юрія Федьковича.

Крижановская, А. В., Симоненко, Л. А. (1987). Актуальные проблемы упорядочения

научной терминологии. Киев: Наукова думка.

Лейчик, В. М. (1973). Терміни-синоніми, еквіваленти, варіанти. Актуальные

проблемы лексикологии у словообразования, 2, 103-107.

Струганець, Ю. Б. (2016). Синонімічні та антонімічні відношення у футбольній

термінології. Лінгвістичні дослідження [Збірник наукових праць ЧНПУ ім.

Г. С. Сковороди], 44, 193-199.

Толикина, Е. Н. (1970). Некоторые лингвистические проблемы изучения термина.

В Лингвистические проблемы научно-технической терминологии (с. 53-66).

Москва: Наука.

Турчин, В. М. (1979). Проблема синонимии и терминосистемах биологии и медицины

немецкого язык (Aвтореферат кандидатской диссертации). Львовский

государственный университет имени Ивана Франка, Львов.

Турчин, В. М. (2004). Прагматика наукового терміна. Івано-Франківськ: Факел.

Уфимцева, А. А. (1968). Слово в лексико-семантической системе языка. Москва:

Наука.

Цимбал, Н. Л. (2007). Сучасна українська термінологія органічної хімії. Умань: РВЦ

“Софія”.

Школьна, Н. О. (2013). Синонімія і антонімія сучасної німецької фахової мови

промислової автоматизації. Взято з https://naub.oa.edu.ua/2013/synonimiya-i-antonimiya-suchasnoji-nimetskoji-fahovoji-movy-promyslovoji-avtomatyzatsiji/

Fröhlich, Werner D. (2010). Wörterbuch Psychologie. München: dtv.

Peters, U. H. (2017). Lexikon. Psychiatrie. Psychotherapie. Medizinische Psychologie.

Elsevier GmbH.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ